Produkty

ROLNICY

NowościAktualności

11.05.2018

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Żurominie - 10.05.2018

W dniu 10 maja 2018 w restauracji u „Rucińskich” w Żurominie odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku. Wybrani w marcu br. delegaci przybyli na ZP w 100% składzie. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu, członkowie ustępującej Rady Nadzorczej, Dyrektorzy Oddziałów banku.

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Roman Stachyra, który przywitał obecnych na Zebraniu oraz odczytał listy gratulacyjne skierowane do uczestników obrad od Prezesa Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, Prezesa Banku Zrzeszającego oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
Przewodnictwo obrad powierzono Panu Oryl Grzegorzowi z Młudzyna, Sekretarza obrad Pani Cechowskiej Krystynie z Chamska.
Prezes Zarządu Kazimierz Bulkowski i przewodniczący zebrania podziękowali Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Romanowi Stachyra za 35 letnią pracę w Radzie Nadzorczej i przewodniczeniu w tym okresie obradom Zebrań Przedstawicieli. Wyczerpujące sprawozdanie z działalności gospodarczo finansowej banku za 2017 rok oraz kierunków działalności na 2018 złożył Prezes Zarządu Kazimierz Bulkowski.
Na dzień 31-12-2017 r. suma bilansowa banku stanowiła kwotę 230 mln zł, wartość portfela kredytowego 171 mln zł, stan zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 200 mln zł.
Bank za 2017 r. uzyskał bardzo dobry wynik finansowy – zysk brutto wyniósł 2 486 tys. zł i był wyższy o 386 tys. zł od planowanego i o 438 tys. zł od uzyskanego w roku poprzednim. Delegaci pozytywnie ocenili pracę Zarządu udzielając poszczególnym członkom 100% absolutorium. Podjęto szereg uchwał zatwierdzających sprawozdania Zarządu, Rady Nadzorczej i dokonano podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok.
1 mln 600 tys. zł nadwyżki przeznaczono na fundusz zasobowy banku co pozwoli na zwiększenie funduszy własnych banku przekraczając kwotę 20 mln zł i dalszy dynamiczny rozwój banku.
Bank podzielił się z udziałowcami banku wypłacając 3% dywidendę.
Dokonano zasilenia funduszu społeczno-kulturalnego przeznaczonego na wspieranie inicjatyw społeczno-kulturowych w lokalnym środowisku oraz na organizację zbliżającego się w 2019 r. jubileuszu 90-lecia istnienia Banku.
W związku z upływem 4 letniej kadencji przeprowadzono wybory członków Rady Nadzorczej na kadencję 2018-2022. Wybrano 9 osobowy skład Rady Nadzorczej. W nowej Radzie dwóch członków będzie pełniło swoja funkcję poraz pierwszy, pozostali będą kontynuować pracę w kolejnej kadencji.
Na najbliższym posiedzeniu Rady nastąpi jej ukonstytuowanie i wybór organów tj. Prezydium Rady i Komitetu Audytu.
W trakcie dyskusji podkreślano znaczenie banku w lokalnym środowisku w szczególności w wspieraniu lokalnych inicjatyw.
Zwrócono również uwagę na fachową i miłą obsługę klientów i profesjonalne zarządzanie bankiem przez Zarząd Banku.


 

Z myślą o naszych Klientach

 

 

Ponad 3600 bankomatów bez prowizji !!!